Μέχρι 3 Ιουλίου η προθεσμία

Κατ’ ελάχιστον 3.685 υποτροφίες για όλα τα Τμήματα/Σχολές των Α.Ε.Ι. της χώρας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Οι υποτροφίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών, που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στην διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2017 και θα έχουν διάρκεια 9 μήνες, ενώ το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας θα ανέρχεται σε 200 ευρώ για τους σπουδάζοντες στον τόπο κύριας κατοικίας τους και 380 ευρώ για τους σπουδάζοντες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που βρίσκονται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας τους.

Η υποβολή αιτήσεων, που έχει ήδη αρχίσει, λήγει την Τρίτη 3 Ιουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήστε από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr), όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη.

Follow us: