Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» και συγκεκριμένα της Δράσης:
«2.1.1.2. Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων και Υποδομών – Νέα Έργα».
Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημοτικών και δημοσίων κτιρίων και
υποδομών που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με δυνατότητα χρήσης
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, καθώς και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την
παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 12.167.498,69 ευρώ. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α’
και Β' βαθμού και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, δημόσιοι φορείς και Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Προτεραιότητα δίνεται σε ενεργοβόρα κτίρια των τομέων Υγείας και Εκπαίδευσης.
Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να επιτυγχάνουν:
 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον της τάξης του 30%, επίτευξη
«μεσαίας κλίμακας κτιριακής ανακαίνισης» ή μείωση των εκπομπών αερίων κατά 30%.
 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και κατάταξή του στην κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης Β’ ή και σε ανώτερη, εφόσον είναι οικονομικά και τεχνικά
εφικτό.
Οι παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων δύνανται, ενδεικτικά, να
περιλαμβάνουν εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση ή
αντικατάσταση συστημάτων παροχής ζεστού νερού, ψύξης, αερισμού, αντικατάσταση
κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού, τοποθέτηση διατάξεων
εξωτερικής σκίασης κλπ.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μπορούν να εγκατασταθούν στα κτίρια
συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και ΑΠΕ, εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.
«Καλούμε τους Δήμους και φορείς του Δημοσίου που εδρεύουν στην Στερεά Ελλάδα να
αξιοποιήσουν το νέο μας ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών τους
υποδομών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:
«Δίνουμε προτεραιότητα σε υποδομές Υγείας και Εκπαίδευσης, με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας, επομένως και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, αλλά και την προστασία του
περιβάλλοντος από τη μείωση της εκπομπής καυσαερίων και άλλων ρύπων».

Follow us: