Δυο Βρεφονηπιοκόμοι και τρέχει η ΣΟΧ 6

Στην πρόσληψη δυο ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, προχωρά ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας.
Πρόκειται για δυο Βρεφηνιοκόμους ΤΕ και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, 
είτε στον ΔΟΘ, είτε στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

Follow us: