Την πρόσληψη 2 ατόμων, με 8μηνη σύμβαση, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες, ανακοίνωση η ΔΕΗ Θήβας.

Πρόκειται για έναν ΔΕ Υπάλληλο Γραφείου κι έναν ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Εναερίων -Υπογείων Δικτύων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΠΟΤΝΙΩΝ 30, ΘΗΒΑ, Τ.Κ.32200 απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. Παλαιογιάννη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας 22620 27213 Εσωτ.203)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Follow us: