Προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ.

Ποιούς αφορούν..

Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και την στήριξη των τοπικών οικονομιών ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ αφορούν..

«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου», ύψους 50.000.000 ευρώ, πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές, ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην λογική της «έξυπνης πόλης», ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1.900.000 ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.

«Ψηφιακό Βήμα»,ύψους 50.000.000 ευρώ και «Ψηφιακό Άλμα»,ύψους 50.000.000 ευρώ, για την υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους.

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»,ύψους 150.000.000 ευρώ, για μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για την βελτίωση των εξαγωγικών δυνατοτήτων τους.

Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων .

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία»,ύψους 65.000.000 ευρώ, με δυνητικούς δικαιούχους τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Follow us: