Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη ανακύκλωση τους..

Τα στοιχεία συλλογής αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών, ανακοίνωσε ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, δίνοντας στην δημοσιότητα τις συλλεχθείσες ποσότητες,  από σημεία συλλογής που αφορούν ΟΤΑ,  για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ..

Έτος

Λαμπτήρες

Φωτιστικά/Μικροσυσκευές

2015

1.169,90 κιλά

890 κιλά

2016

1.544,60 κιλά

2.800 κιλά

2017

2.997,90 κιλά

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μη ανακύκλωση λαμπτήρων και φωτιστικών, σχετίζονται με τον επικίνδυνο υδράργυρο και τα παράγωγα του, τα οποία μπορούν να εισέλθουν στο οικοσύστημα.

Αν δεν χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, χάνονται ανακυκλώσιμα πολύτιμα μέταλλα και πλαστικές ύλες και προκαλείται σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης, καθώς η συλλογή των υλικών αυτών γίνεται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης επιτυγχάνεται να μην αυξάνεται και άλλο ο όγκος των απορριμμάτων και η δυσκολία διαχείρισης τους.

Όλα τα είδη φωτιστικών & μικροσυσκευών ανακυκλώνονται και από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λ.π. τα οποία επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Τα προϊόντα που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους και επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς, συμβάλλοντας στην Κυκλική Οικονομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην διατήρηση των φυσικών πόρων.

Οι λαμπτήρες ανακυκλώνονται, και από τα υλικά τους προκύπτουν γυαλί – μέταλλα – πούδρα φθορισμού – υδράργυρος κ.λ.π. τα οποία αφού επεξεργαστούν και καθαριστούν επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Τα προϊόντα που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Με την σωστή διαχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας αποβλήτων, ελαχιστοποιούνται οι διαρροές επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, επιτυγχάνεται η ασφαλής συλλογή τους και ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα και υλικά, εξασφαλίζοντας παράλληλα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο.

Follow us: