Για Παιδικές Χαρές …

829.000 ευρώ για τους Βοιωτικούς Δήμους..

Υπεγράφη η απόφαση ενεργοποίησης για την«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών  Χαρών των Δήμων της Χώρας», προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ  στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ» και το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων,  προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών,  με στόχο την  βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η  Μαΐου 2018.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι, η κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, η κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,  κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, και το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο δήμο, διαμορφώνεται βάσει των κριτηρίων..

Στο νομό Βοιωτίας προβλέπεται χρηματοδότηση  829.000 ευρώ, εκ των οποίων, 211.000 ευρώ για τον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων,
208.000 ευρώ για τον Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, 213.000 ευρώ για τον Δήμο Θηβαίων, 208.000 ευρώ για τον Δήμο Λεβαδέων, 200.000 ευρώ για τον Δήμο Ορχομενού και 219.000 ευρώ για τον Δήμο Τανάγρας..

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη συνεργασία  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και  Ανάπτυξης, έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες δυνατότητες επιπρόσθετης ενίσχυσης του έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επιχορηγεί και την εξόφληση οφειλών τους, αλλά και έργα λόγω  έκτακτων αναγκών.

Follow us: