Στα 1.471,60 ευρώ η αμοιβή ..

Ποιοι οι ωφελούμενοι – Ποια η αμοιβή ..

Δείτε τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι και νέες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις..

Κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους..

Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι..

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης..

Θα πρέπει να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα..

Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες, από τις οποίες οι 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση και το

εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα.

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για τον Ε΄ Κύκλο του προγράμματος στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο έως 28/02/2018 και ώρα 23:59:59.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην Ε.Σ.Ε.Ε. (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/Ε.Σ.Ε.Ε.,Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ), φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι η Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.

Follow us: