Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι σύμφωνα με το έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ, Αρ.
Πρωτ.: 7552/29-03-2024Η (ΑΔΑ ΨΕΩΘ469Η4Σ-ΥΤ0), η διάρκεια υποβολής
αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024»
παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 (στις 23:59:59).
Όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια (δείτε
https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους
2024» έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Το νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού, που υλοποιείται με την υποστήριξη
της Κοινωνίας της Πληροφορίας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στοχεύει στην άμεση
ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας με την κάλυψη ενός σημαντικού
μέρους του κόστους διαμονής των δικαιούχων.

Στο νέο Πρόγραμμα δεν μπορούν να λάβουν μέρος επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός 2024» της Δ.Υ.Π.Α. –
ανεξαρτήτως από το εάν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής – καθώς και οι
κληρωθέντες του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022», ανεξαρτήτως από το
εάν έκαναν χρήση ή όχι της παροχής.
Το τρέχον Πρόγραμμα αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή του
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022», καθώς σε αυτό προβλέπονται:
 αυξημένη επιδότηση 200€ ανά δικαιούχο (από 150€ που προβλέπονταν στο
προηγούμενο Πρόγραμμα),
 ποσό ύψους 300€ σε φυσικά πρόσωπα:
 άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας
εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων 2022,
 έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω,
βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η
επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης
ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.
 Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης
λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση και πρόσκληση προϋποθέσεις.
 ειδική πρόβλεψη υψηλότερης επιδότησης 400€ για άτομα με αναπηρία
από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω,
 ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε
προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,
 άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και
στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
 ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024,
ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι να
υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι και τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 (στις 23:59:59)αίτηση στη σχετική Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet)
στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024.
Για την υποβολή αιτήσεως απευθείας από τον δικαιούχο απαιτείται η εγγραφή
του πολίτη στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο χρειάζεται να
δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας του (e-mail), ώστε να μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού
τηλεφώνου που προτίθεται να δηλώσει στην αίτησή του. Για τη σχετική διαδικασία
παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-
epikoinonias-emep.
Η δήλωση των στοιχείων αυτών στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) δύναται
να γίνει και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Αιτήσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024»
υποβάλλονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά το
παραπάνω διάστημα, δηλαδή, μέχρι και τη Δευτέρα 08 Απριλίου 2024.
Σημείωση: Κατά την υποβολή αιτήσεων διαμέσου των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) δεν είναι απαραίτητη η δήλωση κινητού τηλεφώνου του πολίτη στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)!!!!!
Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τις
«Συχνές Ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων:
https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024

 

Follow us: