Ενόψει της 25ης Νοεμβρίου – Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας
Κατά των Γυναικών, ο Δήμος Θηβαίων μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΔΕΠΙΣ (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας) και το Συμβουλευτικό Κέντρο κατά της
Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης Βίας, τοποθέτησαν αυτοκόλλητες επιγραφές
στις εξωτερικές πλευρές αστικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ με κοινωνικό μήνυμα
ευαισθητοποίησης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών.
Στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη των έμφυλων ανισοτήτων και την
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου αναφορικά με αυτές, η δημοτική
επιτροπή ισότητας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εν λόγω
πρωτοβουλίας, σύμφωνα με τις πολιτικές της ΓΓΙΦ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ισότητα των Φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων.
Η πρόληψη αλλά και η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
αναφορικά με κάθε είδους έμφυλη ανισότητα είναι ο σκοπός της ανάδειξης του
εν λόγω μηνύματος. Η τοποθέτηση αυτοκόλλητων επιγραφών σε ένα αστικό
λεωφορείο, που έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από το ΚΤΕΛ, θα φέρει
μηνύματα ευαισθητοποίησης, τηλεφωνικές γραμμές συμβουλευτικής
υποστήριξης και καταγγελιών.
Σκοπός της ανωτέρω δράσης είναι ότι λόγω της καθημερινής διέλευσης του
αστικού λεωφορείου από κεντρικούς και όχι μόνο, δρόμους της πόλης, η
διάχυση του μηνύματος θα είναι κατά το δυνατόν μεγαλύτερη.
Η δράση θα υλοποιείται εντός του Νοεμβρίου που είναι και ο μήνας αναφοράς
και ειδικότερα έως τις 25 Νοεμβρίου.

 

Follow us: