Μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας θα προβεί σε
καταγραφή των προκληθέντων ζημιών από τις πλημμύρες της 25ης
Σεπτεμβρίου 2023 και για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποζημίωσης και
αποκατάστασης των ζημιών που υπέστησαν οι κύριες κατοικίες, προχωρά στην
καταγραφή ζημιών από την συσταθείσα επιτροπή, για αποζημίωση των πληγέντων.
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες, θα πρέπει έως την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023, να
υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί, στο πρωτόκολλο
του Δήμου και στο email info@daa.gov.gr .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(ΦΕΚ 1699/τ. Β/ 16-05-2023)
 Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού
έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή
παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και
φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
 Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9)
συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν
υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 Για τους Πολύτεκνους -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου
Δήμου.
 Για τα Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα
εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – απόφαση έγκρισης χορήγησης
επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος
αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ
Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.

Ο Δήμαρχος
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας
Ιωάννης Σταθάς

Follow us: