Η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Λιβαδειάς συνεχίζοντας την ανάπτυξη
δράσεων/παρεμβάσεων με σκοπό την προαγωγή της υγείας σε όλο το φάσμα της
κοινότητας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, πραγματοποίησε την Τετάρτη 6
Σεπτεμβρίου ενημερωτική ομιλία με θέμα τον «Σακχαρώδη Διαβήτη (Σ.Δ.)».
Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Μορφωτικό & Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Τσουκαλάδων «Η ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ». Το προσωπικό της Τ.ΟΜ.Υ., η Νοσηλεύτρια
κα. Μίγα Ευδοκία και η Επισκέπτρια Υγείας κα. Τσιάνα Αικατερίνη, είχαν τη
δυνατότητα αφενός να ενημερώσουν τα μέλη του Συλλόγου για τον σακχαρώδη
διαβήτη, τις επιπτώσεις του και τον τρόπο αντιμετώπισής του και αφετέρου να
προχωρήσουν σε μετρήσεις γλυκόζης αίματος νηστείας για την τυχαία ανεύρεση
Σ.Δ.
Οι δράσεις / παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Διεύθυνση: Στρατηγού Ιωάννου 17-19
Τηλ.: 2261025459
E-mail: tomy.levadia1@dypethessaly.gr
Δημήτριος Φ. Σολούκος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Follow us: