Η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Λιβαδειάς αποτελεί μια
νεοσύστατη μονάδα οικογενειακής ιατρικής με σκοπό την προαγωγή
και αγωγή της υγείας του πληθυσμού ευθύνης καθώς και την
ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων σε όλο το φάσμα της
κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής
φροντίδας και αλληλεγγύης. Οι δράσεις / παρεμβάσεις
πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Ε.Π.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στις 9 και 10 Μαΐου η Τ.ΟΜ.Υ. Λιβαδειάς προχώρησε στην
υλοποίηση δράσεών της σε συνεργασία με το τμήμα ΚΑΠΗ
Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του
Δήμου Λεβαδέων. Τα μέλη του ΚΑΠΗ είχαν τη δυνατότητα αφενός
να ενημερωθούν για τον «Σακχαρώδη Διαβήτη (Σ.Δ)», τις
επιπτώσεις του και τον τρόπο αντιμετώπισής του και αφετέρου να
προχωρήσουν σε μετρήσεις γλυκόζης αίματος νηστείας για την
τυχαία ανεύρεση Σ.Δ. από το νοσηλευτικό προσωπικό της Τ.ΟΜ.Υ.
Διεύθυνση: Στρατηγού Ιωάννου 17-19
Τηλ.: 2261025459  E-mail: tomy.levadia1@dypethessaly.gr
Δημήτρης Φ. Σολούκος ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Follow us: