Την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Παλιό Δημαρχείο το 2ο
Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης με τη συμμετοχή 15 ατόμων στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for
migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων
για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς».
Στη συνάντηση συμμετείχαν μετανάστες και φορείς από τον τομέα της υγείας,
της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εξυπηρέτησης πολιτών. Στόχος των
συγκεκριμένων εργαστηρίων είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των
φορέων που εμπλέκονται στην ένταξη και των μεταναστών για την καταγραφή
των υφιστάμενων διαδικασιών και των αναγκών των υπηκόων τρίτων χωρών
που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των τοπικών στρατηγικών ένταξης.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου αναλύθηκαν οι προτάσεις που είχαν
κατατεθεί στο 1 ο εργαστήριο πολιτικών ένταξης καθώς επίσης
παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές σε κάθε ένα από τον τομέα εργασίας, οι
οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου
βασισμένου στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μας και στη συγκέντρωση
νέων προτάσεων.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας ευχαριστεί όλους όσοι
έλαβαν μέρος στις εργασίες του 2 ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης
ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το 3 ο Εργαστήριο που έχει
προγραμματιστεί στις 13 Νοεμβρίου 2023. Επίσης, επεσήμανε ότι η συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και μεταναστών στα εργαστήρια είναι πολύτιμη για την ορθή υλοποίηση του MUST-a-Lab που λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνοψίζοντας, ο κ. Ταγκαλέγκας τόνισε ότι αποτελεί
τιμή για τον Δήμο Λεβαδέων η υλοποίηση ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος
που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και ενισχύει ανθρώπινες αξίες όπως ο
διάλογος, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός.

Follow us: