Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 18 Μαρτίου

Ξεκίνησε την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού ( www.oaed.gr ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Ειδικότερα, στον Δήμο Θηβαίων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα καλυφθούν συνολικά 64 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που  αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους δήμους και τις περιφέρειες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   3 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   1 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   3 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               20 
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   5 
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                   2 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                   5 
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ                   4 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   2 
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ                   1 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                   1 
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                   2 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                   1 
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                   2 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   1 
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                   1 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ                   1 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                   4 
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                   1 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                   1 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                   1 
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                   1 
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                   1 
Follow us: