Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας με απόφασή του αναδιανείμει αρμοδιότητες Αντιδημάρχων ως ακολούθως:

Τον κ. Αθανάσιο Καλογρηά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε  Οικονομικά θέματα και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Απασχόλησης, Διαφάνειας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Την κ. Ιωάννα Νταντούμη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Α. Καλογρηά.

Τον κ. Μιχαήλ Σαγιάννη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Δαύλειας, Χαιρώνειας, Κορώνειας και Κυριακίου για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται, την ομαλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

Τον κ. Βρασίδα Γιαννακόπουλο ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας, την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών για τη φροντίδα της υγείας των δημοτών και το σχεδιασμό και τη μέριμνα εφαρμογής προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας.

Την κ. Χρυσοβαλάντου – Βασιλική (Βάλια) Καράβα ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου και Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών.

Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας και έλεγχο θεμάτων που άπτονται των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Τον κ. Ιωάννη Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων. 

Ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους ορίζει τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Τον κ. Ιωάννη  Δήμου που θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Τον κ. Μάριο Σάκκο που θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, αφού ευχαρίστησε όλους και όλες για τη μέχρι τώρα συμβολή τους στην προσπάθεια για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών, τους ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντά.

Η ανάληψη των καθηκόντων τους θα ξεκινήσει μετά την δημοσίευση της απόφασης του Δημάρχου στον Τοπικό Τύπο.

Follow us: