Με 8 θέματα συζήτησης

Πρόσκληση για το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το νέο έτος μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πμ δημοσιεύθηκε με 8 θέματα προς συζήτηση…

Τα θέματα αναλυτικά:

ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Θέμα 1ο – Διαβίβαση της με αριθμό 1741/22.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1

περίπτωση θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό

Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – του με αριθμό 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

της 48ης συνεδρίασης της 22ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής “Διορισμός

πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Oκτωβρίου

2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με

την επωνυμία “Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. – ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”»

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θέμα 2ο – Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Θέμα 3ο  – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. 38 Λαμίας – Καρπενησίου, στην Επαρχιακή οδό 33 Λαμία – Γοργοπόταμος – Παύλιανη και στην Π.Ε.Ο Λαμίας – Στυλίδας – Ράχες

[κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων επί των οδών: α) Αθηνών και Κύπρου, β) Φραντζή και

Ελευθερίας και γ) Παπαποστόλου και Αρκαδίου.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ,κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 4ο – Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής

Κυκλοφορίας).

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα 5ο – Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων

αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών

φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 6ο – Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ

53/τ.Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες

διατάξεις».

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Θέμα 7ο – Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

Θέμα 8ο – Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας , κ. Φάνης Σπανός.

πηγή ilamia.gr

Follow us: