Σύμφωνα με την ισχύουσα «Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη Καυσοξύλευσης» του Δασαρχείου, όπως ενημερώνει ο Δήμος Λεβαδέων, οι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών ή κωμοπόλεων της περιοχής στις περιφέρειες των οποίων υπάρχουν δάση, μπορούν κατ΄ οικογένεια, αφού προηγουμένως λάβουν την απαραίτητη έγκριση του Δασαρχείου Λιβαδειάς, ατελώς, να υλοτομούν.

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να υλοτομούν, να συλλέγουν ή να κατασκευάζουν από τα δημόσια δάση που βρίσκονται μέσα στα όρια της Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας του υλοτομούντος:

* Καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά, σάπια, κουφαλερά και γενικά άχρηστα στις τέχνες, όρθια ή κατακείμενα ή με επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση, δένδρα κάθε δασοπονικού είδους και από υπολείμματα υλοτομιών.

* Καυσόξυλα που προκύπτουν από τυχόν διανοίξεις δρόμων, ζώνες πυρασφάλειας, ανεμοθλασίες, από καψάλες που δημιουργούνται από πυρκαγιές δασών, ως προϊόντα έκτακτης κάρπωσης και κατόπιν εγκριτικής απόφασης και διάθεσης αυτών προς κάλυψη των ατομικών οικιακών αναγκών κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής και με την προϋπόθεση ότι προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων ή των μελετών των έργων.

Το συνολικό βάρος των καυσόξυλων στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 τόνους κατ΄ έτος για κάθε οικογένεια και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων, απαγορευμένης της εμπορίας αυτών ή της διαθέσεως τους για άλλο σκοπό και της μεταφοράς εκτός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων.

Η υλοτομία πραγματοποιείται από τα δημόσια δάση που βρίσκονται μέσα στα όρια της Τοπικής Κοινότητας μόνιμης κατοικίας του υλοτομούντος. Η μόνιμη κατοικία θα δηλώνεται επί της αίτησης – δήλωσης.

Η υλοτομία, η συλλογή και η διακίνηση των καυσοξύλων περιορίζεται στο χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες από την ανατολή έως την δύση του ηλίου και μόνο με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμόδιων δασικών οργάνων και κατόπιν προκαθορισμένης ημερομηνίας, ενώ για τις υπόλοιπες ημέρες και για το ίδιο χρονικό διάστημα θα επιτρέπεται μόνο η διακίνησης των συλεχθέντων και υλοτομηθέντων καυσοξύλων. Η συλλογή θα γίνεται με σημείωμα που θα χορηγεί αρμόδιο δασικό όργανο και μόνο από τις περιοχές που δηλώνουν οι αιτούντες μόνιμη κατοικία.

Η Υπηρεσία του Δασαρχείου Λιβαδειάς επιφυλάσσεται για την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων αιτούντων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καταλλήλων προς υλοτομία δασικών ειδών.

Η εξέταση των αιτημάτων θα πραγματοποιείται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας εξαιρουμένων των αιτημάτων ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες η ικανοποίηση των οποίων προηγείται.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για να λάβουν την απαραίτητη έγκριση από το Δασαρχείο Λιβαδειάς θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 02.01.2021 μέχρι 30.07.2021 στο Δασαρχείο Λιβαδειάς (Κάδμου 11) ή στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

Follow us: