Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτυπώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εισάγεται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Επιπλέον καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι ειδικοί στόχοι και δράσεις, ο συνολικός και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμός, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. Δημόσιοι φορείς, Δήμοι, Οργανισμοί εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, Μονάδες Υγείας και Εκπαίδευσης, Φυσικά πρόσωπα/αυτοαπασχολούμενοι/ ερευνητές κ.α.) καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των ανωτέρω περιεχομένων του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 16.00

Follow us: