Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και σε συνέχεια των τακτικών ενημερώσεων προς τα μέλη του, υπενθυμίζει στους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, την υποχρέωση τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους το «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019».

Το Βιβλίο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 80727/15-11-2019, “Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010(ΦΕΚ 129/Α’/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

Το Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο. Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από το τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου, που εδρεύει η επιχείρηση. Οι επαγγελματίες μπορούν να το προμηθευτούν από τα βιβλιοχαρτοπωλεία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στο αρμόδιο γραφείο του εκάστοτε Δήμου κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

• Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος

• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου

• και μια μηδενική ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης του.

Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») και συνεπάγεται πρόστιμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Follow us: