Ισχύος έως 1 MW.

Με την από 12-6 επιστολή που λάβαμε από το Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά «ΣΠΕΦ», ζητήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών σταθμών σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας με ισχύ έως και 1MW, να λαμβάνει χώρα με βάση το ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/31378/1207 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4643/2019.

Σύμφωνα με την παραπάνω διευκρίνηση η αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος Φ/Β σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα θα ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΑΔΜΗΕ ΑΕ) κατά την χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο αίτημα του ΣΠΕΦ και κατόπιν των σχετικών υπηρεσιακών διευκρινίσεων, αποστείλαμε το με αριθμ.πρωτ.οικ. 112303/1679/15-6-2020 έγγραφο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την κατεύθυνση όπως εφεξής χειρίζεται τις αιτήσεις αδειοδότησης συμφώνως προς τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω έγγραφο.

Με το συγκεκριμένο τρόπο χορήγησης της απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης περιβαλλοντικών όρων, οι αιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης φ/β σταθμών ισχύος έως 1MW σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, θα υποβάλλονται άμεσα στο ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μην προκαλείται μειονέκτημα προτεραιότητας και διαθεσιμότητας δικτύου στους εν λόγω υπό αδειοδότηση σταθμούς.

Follow us: