Υπεγράφη στις 12/9/2019 από τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία “ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την υδροδότηση της Δ.Ε. Βαγίων από τον αγωγό του Μόρνου,  συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 52.191,60 €  και με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Η μελέτη αφορά την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών ώστε να υλοποιηθεί η διασύνδεση του υδροδοτικού συστήματος του οικισμού των Βαγίων με το κεντρικό υδροδοτικό σύστημα της πόλης της Θήβας και κατ’ επέκταση το κεντρικό διυλιστήριο καθώς και την πρόσβαση σε επιφανειακής προέλευσης νερό από το κανάλι του Μόρνου.

Σήμερα, η κοινότητα των Βαγίων καλύπτεται από ανεξάρτητο σύστημα υδροδότησης αποκλειστικά από υπόγεια ύδατα μέσω δύο γεωτρήσεων που βρίσκονται εκτός οικισμού (θέσεις ‘Σπιθάρια’ και ‘Αγία Σωτήρα’). Παράλληλα διαφαίνεται και μια τάση πτώσης της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα. Ως αποτέλεσμα, η εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης με υπόγεια νερά, καθίσταται αβέβαιη, αποτελώντας  δυνητικά μία μη αξιόπιστη πηγή υδροδότησης για την περιοχή.

Επομένως, η μελέτη για τη διασύνδεση και αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος της  Κοινότητας Βαγίων κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυχρονισμού των υποδομών ύδρευσης της περιοχής. Το έργο που θα ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον, θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη τροφοδότηση της κοινότητας με άριστης ποιότητας πόσιμο νερό, εξασφαλίζοντας πλήρως τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης της περιοχής.

Follow us: