Από τις 06 Μαΐου έως τις 24 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων
Έως τις 24 Μαΐου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους στο βρεφονηπιακό και στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 05 Μαΐου, επαρκές διάστημα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σήμερα στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων λειτουργούν ένας (1) βρεφονηπιακός σταθμός και δύο (2) δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.
Στο βρεφικό τμήμα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών
Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)
Προτεραιότητα θα δοθεί στους δικαιούχους του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»
 
Στελέχωση-Ημερήσιο πρόγραμμα
Στο βρεφονηπιακό και στους παιδικούς σταθμούς απασχολούνται νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί. Μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα υλοποιούνται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ψυχοσωματικής ανάπτυξης, μουσικοκινητικής αγωγής, εκπαίδευσης σε βασικές έννοιες μαθηματικών, γλώσσας, περιβάλλοντος, αθλητισμού κ.ά.
 
Τροφεία
Τα μηνιαία τροφεία καθορίζονται στα 25,00 € για τους παιδικούς σταθμούς και στο βρεφονηπιακό σταθμό διαμορφώνεται ανάλογα με το πρόσφατο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.   Τα τροφεία καταβάλλονται κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολή υπάρχει προσαύξηση. Υπάρχουν εκπτώσεις στα τροφεία ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.
 
Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις εγγραφών & Επανεγγραφών, θα είναι:
Για την εγγραφή και την επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Αίτηση Εγγραφής με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου. Έντυπα νέας εγγραφής θα μπορούν οι γονείς να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων ή Αίτηση Επανεγγραφή με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου. Έντυπα νέας εγγραφής θα μπορούν οι γονείς να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.
 • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 • Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται μαζί με την αίτηση) και φωτοτυπία από το «Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού»
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Για τους δημότες του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2018 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2018 έως 31/12/2018).
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων

Για τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι:
α) Δημόσιοι Υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας
β) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι:
 1. βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αιτήσεων και  από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση (έως την ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) και
 2. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 (με τα στοιχεία μόνον της αιτούσας, την επωνυμία της εταιρίας, σφραγίδα και υπογραφή).
γ) Απασχολούμενοι με εργόσημο:
 1. βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, η οποία θα έχει υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης) και το είδος απασχόλησης
 2. Εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μήνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δυο (2) μηνών) ή
 3. Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
δ) Ελεύθεροι Επαγγελματίες:
 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. και
 2. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
 
ε) Συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.:
 1. Το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του
 2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησής του επιτηδεύματος
 4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
 
στ) Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα :
 1. Βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι άμεσα ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών

 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ανεργία των γονέων
    1. Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ  σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου
 • Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις, κατά περίπτωση, απαιτείται:
 1. Μονογονεϊκή Οικογένεια: έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα.
 2. Διαζευγμένοι γονείς: διαζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.
 3. Γονείς σε διάστασης: ιδιωτικό συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας.
 4. Φοιτητές – Μαθητές:  
 • Για την φοίτηση  του γονέα στην Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσιο ΙΕΚ), βεβαίωση από την Γραμματεία του Σχολείου ή της Σχολής στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 • Για την φοίτηση του γονέα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πρώτο πτυχίο), βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 1. Για τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.
 2. Για την περίπτωση που ο πατέρας είναι στρατεύσιμος ή οι γονείς φυλακισμένοι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
 
Έκδοση αποτελεσμάτων – Ενστάσεις
Τα πρώτα αποτελέσματα – πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 28/6/2019. Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της αξιολόγησης και μοριοδότησης.
Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από 01/7/2019 έως 10/7/2019 και θα κατατεθούν στον Σταθμό της αρχικής αίτησης εγγραφής.
Τα τελικά αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης, επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 22/07/2019.
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..

 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα υποβάλλει αίτηση συμμέτοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το έτος 2019-2020, με σκοπό να εντάξει σ’ αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας και του Βρεφονηπιακού. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.
Θα υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από την πρόσκληση. Η πρώτη ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες είναι ότι φέτος η διαδικασία υλοποίησης θα αρχίσει άμεσα (εντός Μαΐου) και απαιτείται να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση έτους 2018, που αφορά τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018 (από 1/1/2018 έως 31/12/2018) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού φόρου. Επίσης όσες μητέρες δηλώνουν άνεργες να έχουν εκδώσει κάρτα ανεργίας πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαλλάσσει τις ωφελούμενες μητέρες από την καταβολή των τροφείων.

 

Αιτήσεις-Πληροφορίες
Οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα και τα δικαιολογητικά εγγραφής από το δημαρχιακό κατάστημα Αλιάρτου, από την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου (μόνο για τον βρεφονηπιακό σταθμό), από το Παιδικό Σταθμό Μαυρομματίου και από την ιστοσελίδα του δήμου (www.aliartos.gov.gr).
 
Επίσης μπορείτε καθημερινά 10:00 – 14:00 να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικώς είτε αυτοπροσώπως:
για το Βρεφονηπιακό Σταθμό στα κάτωθι σημεία και τηλέφωνα:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου: 22680- 24.084
Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου: 22680 – 23.110
Όμοια και για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου: 22683-50.235
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου: 22680 – 22.430
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιές: 22620 – 67.200
Follow us: