Προς: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων

Δ/ντη κ.  Γ. Καλλιαντάση

Κοιν: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Δήμαρχο Δήμου Λεβαδέων

Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων Δήμου Λεβαδέων

    Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

   ΘΕΜΑ: « Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους στην υπηρεσία πρασίνου».

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 16610 /6-7-2018 απάντησή σας , σε έγγραφο ερώτημα του Συλλόγου μας από την 15-05-2018 , έχουμε να τοποθετηθούμε ομόφωνα ως εξής:

Περί συναδελφικής δεοντολογίας δεν δεχόμαστε μαθήματα και υποδείξεις , ειδικά όταν όσοι την επικαλούνται , δεν την επιδεικνύουν στην πράξη. Δεν καταλάβαμε γιατί αντί να απαντήσετε στο έγγραφο ερώτημά μας εδώ και τόσους μήνες , αλλά και στις προφορικές επικοινωνίες που προσπαθήσαμε να έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα , αναφέρεστε και μάλιστα ουσιαστικά επιπλήττοντάς μας , στην παρέμβαση του Συλλόγου εργαζομένων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων στην τελευταία συνεδρίασή του. Για την ιστορία να πούμε ότι μετά την παρέμβαση αυτή , η οποία ήταν καθόλα επιβεβλημένη λόγω της μη απάντησης και λύσης του σοβαρού ζητήματος της μη καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους όλων των κατηγοριών που δικαιούνται ( και για τις οποίες επίσης η υπηρεσία σας είχε ενημερωθεί αλλά δεν το είχε εγκρίνει-χορηγήσει σε όλους π.χ. υδραυλικοί ) , παρά τις αντίθετες τοποθετήσεις και παραινέσεις του Συλλόγου εργαζομένων , λάβαμε επιτέλους μια απάντηση στο ερώτημά μας.

Πάμε τώρα στην ουσία : όπως αναφέρεται στην απάντησή σας οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται από συγκεκριμένες διατάξεις και αποσαφηνίζονται στην εγκύκλιο 33/17-11-2017 του ΥΠ.ΕΣ. Σε αυτή λοιπόν αναφέρει , στο άρθρο 98 , ακριβώς και όχι κατ’ επιλογή , τα εξής:

Με το άρθρο 98 παρ. 1, 2 και 3 προστίθενται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται σας κατωτέρω κατηγορίες ως ακολούθως:

– Στην κατηγορία Α’ , για την οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού (ήτοι, οι τεχνίτες ή εργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και ανεξαρτήτως ειδικότητας – όπως λ.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές κλπ.), οι

υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες, (επίσης ανεξαρτήτως ειδικότητας) που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια ύδρευσης – αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού καθαριότητας των παιδικών σταθμών και των σχολικών καθαριστριών), το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόμων, επισκέπτριες υγείας), οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων (σ.σ. αφορά στο προσωπικό εν γένει, που, για την εν λόγω κοπή, κάνει χρήση αναβατορίου ή ψηλής σκάλας καθώς και μηχανημάτων κοπής), οι σιδεράδες – αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

– Στην κατηγορία Β’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες (ενδεικτικά: ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι) οι βαφείς (ενδεικτικά: βαφείς αυτοκινήτων, ελαιοχρωματιστές κτιρίων) και οι φανοποιοί.

– Στην κατηγορία Γ’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Στην παρ. 4 του άρθρου καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.

Ειδικότερα, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού παρέχουν, πλήρως και αποκλειστικά, τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Α, Β και Γ. Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου αυτού («..που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2.»), η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου.

Μάλλον δεν υπέπεσαν στην αντίληψή σας – και όχι από σκοπιμότητα δεν περιελήφθησαν –  ότι υπάρχουν και παραδείγματα που αφορούν τους δικαιούχους τα οποία είναι ξεκάθαρα , καθώς  υπάρχει και η εξής επισήμανση : Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση της  «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας , αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.

Αναφέρετε , ατυχώς , επιπλέον ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία πρασίνου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου , επικαλούμενος μάλιστα βεβαιώσεις του προϊστάμενου της Δ/νσης περιβάλλοντος ( 1862/25-01-2018 και 14673/18-06-2018 ) για αυτό. Αναζητήσαμε λοιπόν αυτές τις βεβαιώσεις οι οποίες αντιλαμβανόμαστε ότι  λένε το ακριβώς αντίθετο . Από αυτές προκύπτει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και άρα πρέπει να τους καταβληθεί το επίδομα.

Αλήθεια , μιλήσατε με τον προϊστάμενο της Δ/νσης περιβάλλοντος ποια ήταν η προσέγγισή του στο θέμα αυτό , τι εννοούσε δηλαδή; Γιατί σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του  , μας επιβεβαίωσε ότι ξεκάθαρα οι βεβαιώσεις του είναι στην κατεύθυνση ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος.

Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση ότι κατά την τελευταία διετία ο Δήμος έχει αναθέσει σε ιδιώτες την κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων , όπως λέτε , αλλά θα θέλαμε να ρωτήσουμε και το εξής  , αν φυσικά έχει πέσει στην αντίληψή σας: την τελευταία διετία ο Δήμος έχει προβεί σε προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων κοπής δέντρων; Και αν ναι , για ποιο λόγο γίνεται αυτό , εάν – όπως λέτε – το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Λεβαδέων δεν καλύπτει τέτοιες ανάγκες;

Από όλα τα παραπάνω σαφώς και προκύπτουν ευθύνες , πέρα από το ηθικό του θέματος  , βεβαίως και εκτιμούμε ότι έχει γίνει παρερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων με ευθύνη της υπηρεσίας σας , βεβαίως έχουν θιγεί εργαζόμενοι συνάδελφοι και μάλιστα σε κατηγορίες που είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενες και πιο χαμηλά αμειβόμενες  και βεβαίως ατυχέστατα συνεχίζεται η ίδια άδικη αντιμετώπιση των δικαιούχων εργαζομένων συναδέλφων.

Σας καλούμε λοιπόν για άλλη μια φορά να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί αναδρομικά η αδικία που υπόκεινται οι συνάδελφοι εργαζόμενοι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τόσο στο πράσινο , όσο και σε όσες κατηγορίες που τυχόν υπάρχουν ( π.χ. υδραυλικοί ).

Ελπίζοντας ότι θα αντιληφθείτε το μείζον του θέματος και θα πράξετε τα δέοντα , επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός , θα περιμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας.

Υ.γ: Όλα τα παραπάνω σχετικά μα τη μη καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας αφορούν και τη Δήμαρχο Λεβαδέων , η οποία έσπευσε να υπογράψει την απάντηση της Δ/νσης Οικονομικών προς το Σύλλογο εργαζομένων.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

Follow us: