Για αποφοίτους ΕΠΑΛ

Όλες οι λεπτομέρειες

Στο πρόγραμμα “ΜΑΘΗΤΕΙΑ” των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για απόφοιτους ΕΠΑΛ συμμετέχουν Δήμος Θηβαίων και ΔΗΚΕΘ, με 9 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

1

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

ΕΠΑ.Λ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

2

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΑ.Λ

2

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1

ΔΗΚΕΘ

3

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

ΕΠΑ.Λ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

4

Τεχνικός Οχημάτων

ΕΠΑ.Λ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

5

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ

1

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

1

ΔΗΚΕΘ

6

Νοσηλευτής

ΕΠΑ.Λ.

1

ΔΗΚΕΘ

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

9

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΠΑ.Λ που φοίτησαν, για να τους δοθούν οδηγίες για την σχετική αίτηση συμμετοχής τους.

Το Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., είναι διάρκειας 9 μηνών και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας διάρκειας 7 ωρών τη εβδομάδα, που πραγματοποιούνται στο σχολείο και, παράλληλα, «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερις ημέρες, στον εργοδότη.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, που ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη την διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» και από αυτό το ποσό η χρηματική επιβάρυνση του εργοδότη μετά την αφαίρεση της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα μαθητείας.

Το ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση ή τον φορέα που τους απασχολεί.

Για τις ημέρες της κανονικής άδειας, η επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν.1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995 και την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.

Follow us: