Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος για το έτος 2017 απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά μέσα σε έναν μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018,σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ..

Η σχετική της ανάρτηση αναφέρει πως«Ετήσιο Συνολικό Πραγματικό Εισόδημα είναι το φορολογητέο, το αυτοτελώς φορολογούμενο ή το ειδικώς φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου εισόδημα ή το Τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής…»

Δηλαδή, εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών.

Επίσης, εάν η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει παρέλθει ακόμη, ανεξάρτητα εάν εσείς έχετε καταθέσει τη δήλωσή σας για το 2017, θα εξακολουθούν να εμφανίζονται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους 2016.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ για το έτος 2017 απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά,σε έναν μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης κι εφόσον από την διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή.

Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση, τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας ..

Δηλαδή, αν η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 λήγει στις 30/06/2018 και μέχρι 31/07/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα φεύγετε από το ΚΟΤ, από 01/08/2018, ακόμη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.

Για το αν δικαιούστε ή όχι το Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος, μπορείτα να το διαπιστώσετε, μπαίνοντας στο σύστημα, όπου θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή, τα δικά σας, συζύγου και προστατευόμενων παιδιών..

Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας, οπότε επιλέγετε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση…

Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το e-mail κι έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Για αίτηση ΚΟΤ-Α, θα πρέπει να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ, καθώς δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο, ενώ δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληρείτε τα κριτήρια, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε, όμως, αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας κι έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, τότε εμφανίζεται η πληροφορία για το αν πληρείτε τα κριτήρια ή όχι.

Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί “Υποβολή Αίτησης” και αν πληρείτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Follow us: