Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας  έλαβε έπαινο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη συμμετοχή του στη δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών. Το πρόγραμμα με το οποίο συμμετείχε το σχολείο μας έχει τίτλο: «Ιστοεξερεύνηση – Το ιδανικό σχολείο».
Πρόκειται για την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας με θέμα το
ιδανικό σχολείο στην οποία έγινε χρήση ιστοεξερεύνησης για μαθητές επιπέδου Α2 με την εκπαιδευτικό κ. Λάιου Χριστίνα ΠΕ06. Αρχικά, διαγνώστηκε το επίπεδο των μαθητών με βάση τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Κατόπιν, διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών ώστε να
προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε το σχέδιο εργασίας με θέμα το ιδανικό σχολείο και εντάχθηκε η χρήση των ΤΠΕ ως προστιθέμενη αξία μέσα από τη χρήση ιστοεξερεύνησης.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι γλωσσικοί, μαθησιακοί και
ηλεκτρονικοί/ψηφιακοί. Παρά τη σύντομη διάρκεια του προγράμματος τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές ήταν πολλαπλά. Συνεργάστηκαν αρμονικά, ήρθαν σε
επαφή με άλλους πολιτισμούς, ανέλαβαν ευθύνες, αξιοποίησαν τις δυνατότητές τους, επεξεργάστηκαν πληροφορίες κριτικά, ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες, εμπνεύστηκαν μια πρωτότυπη δημιουργία. Καλλιέργησαν δεξιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ευαισθητοποιημένο, ενεργό πολίτη του αύριο.
Η ιστοεξερεύνηση του προγράμματος είναι επισκέψιμη στην παρακάτω διεύθυνση:
http://zunal.com/webquest.php?w=321127
Μπέσιου Ελένη
Δ/ντρια Γυμνασίου Αμφίκλειας

Follow us: