Μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θηβαίων

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου για το 2018 ( 1η Μαΐου έως  31 Οκτωβρίου), ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτών, στην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄,  τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94,  τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2018 & 4/2012) και το άρθρο 18 του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Θηβαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο τηλέφωνο  2262350690.

Follow us: