Για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα παράβολα των αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται και για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι την δημοσίευση της απόφασης χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.

Συγκεκριμένα, στις άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου το κόστος είναι, για την έκδοση άδειας 10 ευρώ, για την ανανέωση άδειας 3 ευρώ, για την επανέκδοση/ Επανεκτύπωση άδειας 3 ευρώ, για την αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας 20 ευρώ.

Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου το κόστος είναι, για έκδοση άδειας 10 ευρώ, την ανανέωση/θεώρηση άδειας 15 ευρώ, την επανέκδοση/Επανεκτύπωση  3 ευρώ και την αντικατάσταση λόγω φθοράς ή απώλειας  20 ευρώ.

Χ.Μ.

Follow us: