Και άλλη αρνητική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου

Μακραίνει το χέρι της κομισιόν

Την προσφυγή που έκανε το ελληνικό Δημόσιο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής για την υπόθεση της Λάρκο απέρριψε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που σημαίνει ότι καθίσταται εφαρμοστέα η απόφαση της ΕΕ για επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων ύψους 136.000.00 ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως παράνομες.
Να θυμίσουμε, πως τον Μάρτιο του 2013, η επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για ορισμένα μέτρα στήριξης της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο την περίοδο 2008-2010, όπως ήταν η αύξηση κεφαλαίου και μια σειρά κρατικών εγγυήσεων, μέτρα που δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή για να τα εγκρίνει, οπότε η επιτροπή   στις 27 Μαρτίου 2014, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα στήριξης του Ελληνικού Δημοσίου προς την επιχείρηση έδωσαν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

              

Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να επιστρέψει τα 136.000.000 ευρώ εντόκως, ώστε να αμβλυνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν από την ασύμβατη ενίσχυση .
Τον Δεκέμβριο 2013, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, η Ελλάδα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να πωλήσει, μέσω ανοικτών διαγωνισμών, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού τα οποία είτε διαχειριζόταν η ΛΑΡΚΟ είτε ανήκαν σε αυτήν, δηλαδή, το μεταλλουργικό εργοστάσιο στην Λάρυμνα, μέρος των μεταλλείων Αγίου Ιωάννη, μέρος των μεταλλείων Ευβοίας και τα μεταλλεία Καστοριάς και σε χωριστή απόφαση η επιτροπή αποφάνθηκε ότι η υποχρέωση επιστροφής της ασύμβατης ενίσχυσης δεν θα μεταβιβαστεί στους αγοραστές αυτών των στοιχείων αλλά θα εξακολουθήσει να βαρύνει την ΛΑΡΚΟ.

Χ.Μ.

Follow us: