Στην συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης..

Δείτε τι πρέπει να συμπληρώσετε καις ε ποιους κωδικούς …

Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης το 2018, θα πρέπει να είναι οι άνεργοι φορολογούμενοι,  προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή μεγάλων ποσών φόρου.

Ο κάθε φορολογούμενος,  που ήταν άνεργος κατά την διάρκεια του 2017,  θα πρέπει να αναγράψει στους κωδικούς 661-662 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης του 2018 στο έντυπο Ε1, το επίδομα ανεργίας που έλαβε από το ταμείο ανεργίας του, (ΟΑΕΔ ή ΓΕΝΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου φορολογούμενου δεν ξεπέρασε κατά την διάρκεια του 2017 τις 10.000 ευρώ.

Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας σε αυτούς τους κωδικούς και τα υπόλοιπα εισοδήματα του άνεργου φορολογουμένου, πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,  υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του και θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης..

Αυτό σημαίνει ότι τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από αγροτικές δραστηριότητες και θα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή από το 1 ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 22% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, οπότε θα είναι αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ σε ετήσια βάση.

Αν τα ετήσια εισοδήματα του άνεργου φορολογουμένου τα οποία υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ το 2017 προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε τα εισοδήματα αυτά θα αθροίζονται με το επίδομα ανεργίας και θα φορολογούνται ενιαία με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή λαμβανομένου υπόψη αφορολόγητου ορίου 8.636-9.545 ευρώ και κατόπιν με συντελεστές φόρου κλιμακούμενους από 22% έως 45%.

Στην περίπτωση που τα πάνω από τα 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων, τότε θα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από ακίνητα, δηλαδή από το 1 ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή θα είναι αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ σε ετήσια βάση.

Το άθροισμα του επιδόματος ανεργίας και του συνολικού ποσού των ετησίων εισοδημάτων του ανέργου, εφόσον υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, θα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

Follow us: